ผอ.คลังสมองฯ แนะคนนอกช่วยตรวจสอบ ไม่ให้ CSR เป็นเพียงเรื่องลวงโลก (in Thai)

ผอ.คลังสมองฯ แนะคนนอกช่วยตรวจสอบ ไม่ให้ CSR เป็นเพียงเรื่องลวงโลก (in Thai)

Advertisements

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับหน่วยงานของรัฐ” (in Thai)

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับหน่วยงานของรัฐ” (in Thai)