การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับหน่วยงานของรัฐ” (in Thai)

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับหน่วยงานของรัฐ” (in Thai)

Advertisements